Claudy Jongstra fan Spannum keazen ta Keunstner fan it Kommende Jier

Se hat al aardich wat prizen krigen foar har wurk, mar de beneaming ta Keunstner fan it Kommende Jier, is in grutte eare.

Lês mear oer: Claudy Jongstra fan Spannum keazen ta Keunstner fan it Kommende Jier.

Naar artikel